Vaibhav Aiyar Vaibhav Aiyar

Chola temple trail – Darasuram, Tanjavur, Gangaikondacholapuram.

Darasuram – Airavateswara temple Gangaikondacholapuram Tanjore – Brihadeeswara temple Vaibhav on the Chola temple ...

Vaibhav at Humayun’s tomb

The ticket and the newspaper Vaibhav at Humayun’s tomb Vaibhav at Humayun’s tomb.