Tag: Bhimashankar

Bhimashankar trek

Trek via Shidi ghats and ate a home in a local village. Bhimashankar